Festival Rules

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez Castle Party Productions z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 7/7 NIP: 612-103-55-49 (zwanym dalej: "Organizatorem") imprezy pod nazwą: "Castle Party Festival" (zwanej dalej: "Imprezą").
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Bilet" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę;
"Służby Porządkowe i Informacyjne" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy oraz numer identyfikacyjny;
"Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
"Uczestnik Imprezy" oznacza osobę pełnoletnią uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba niepełnoletnia, pod opieką prawnego opiekuna i na jego wyłączną odpowiedzialność, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby niepełnoletniej powyżej 6 lat jak i opiekuna. Dodatkowo dzieci poniżej 6 roku życia muszą być ubrane w ochraniacze słuchu.

II. Sprzedaż biletów:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie https://castleparty.com/bilety.html
7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także bez pisemnej zgody Organizatora w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
8. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.
10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, osoba niepełnosprawna może zgłosić się do Organizatora z prośbą o otrzymanie specjalnego Biletu w ramach którego opiekun osoby niepełnosprawnej nie płaci za bilet.

III. Wstęp na teren imprezy i do sektorów:

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości.
W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba niepełnoletnia, może ona uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna, który przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przedstawi wypełnioną deklarację o odpowiedzialności za tę osobę wg wzoru opracowanego przez Organizatora (formularz dostępny pod adresem: https://castleparty.com/files/deklaracja_odpowiedzialnosci.pdf). Opiekun prawny przez cały czas trwania Imprezy ma obowiązek posiadać przy sobie deklarację o odpowiedzialności.
12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
(a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny w rozumieniu Ustawy,
(b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu.
(c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
(d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Ocena zachowań oraz przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
13. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) posiadającym przedmioty mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników Imprezy
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
d) nie posiadającym dokumentu tożsamości.
Ocena przedmiotów i ich kwalifikowanie jako niebezpiecznych oraz interpretacja zapisu w podpunkcie a, b oraz c należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
14. Wstęp do poszczególnych stref wyznaczonych przez Organizatora mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

IV. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy:

15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba i będzie to możliwe pod względem organizacyjnym.
16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
18. Zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy, bez zgody Organizatora, kamer, sprzętu nagrywającego audio-video. Na teren Imprezy można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe, tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe oraz amatorskie lustrzanki.
b) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy, bez zgody Organizatora, dronów, oraz wykonywania lotów nad terenem festiwalu.
c) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
19. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
20. Służby Porządkowe i Informacyjne legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 12 d), 13 c) lub w pkt 18 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych i Informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, tekst ujednolicony),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
21. Służby Porządkowe i Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy.
22. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu,
- wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
23. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,
- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
24. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
26. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
27. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. Prawa i obowiązki uczestników imprezy:

28. Organizator informuje, że z uwagi na liczbę Uczestników oraz konieczne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy winni przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
29. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Dzieci poniżej 6 roku życia muszą nosić ochraniacze słuchu.
30. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
31. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.
32. Uczestnik Imprezy wykonujący zdjęcia publiki i/lub koncertów:
a) będzie stosował się do zaleceń Służb Porządkowych i Organizatora
b) fotografuje wyłącznie na niekomercyjny, prywatny użytek
c) ma świadomość, że nawet prywatna publikacja może go narazić na roszczenia ze strony osób i/lub artysty uwiecznionego na zdjęciu
d) Organizator ma prawo wprowadzenia całkowitego zakazu fotografowania, nagrywania audio i wideo powiadamiając o tym uczestników Imprezy.

VI. Reklamacje:

33. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Castle Party Productions, ul. Żwirki i Wigury 7/7, 59-700 Bolesławiec.
34. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 33 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
35. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
36. Zwrot kwoty zapłaconej za Bilet przysługuje w przypadku odwołania pełnego dnia koncertowego wyłącznie tym uczestnikom Imprezy, którzy nabyli Bilet jednodniowy na odwołany dzień Imprezy. Uczestnicy posiadający karnet na całą Imprezę nie otrzymają częściowego zwrotu ceny Biletu. Zwrot kwoty zapłaconej za karnet przysługuje w przypadku odwołania wszystkich koncertów ujętych w programie festiwalu.

VII. Przepisy karne wynikające z ustawy:

37. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
38. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. Postanowienia końcowe:

39. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
40. Status sponsora Imprezy lub Patrona Medialnego przyznaje wyłącznie Organizator.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
42. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej www.castleparty.com
- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
- w kasach biletowych na Terenie Imprezy;
43. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 33 na piśmie, przesyłką poleconą.
44. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
45. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
46. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

Bolesławiec, dnia 01.10.2021